ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào lúc 8h00 ngày 16/04/2024, Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện của Công ty cổ phần Container Việt Nam và các cổ đông của công ty.

Đại hội có sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 4.023.710 cổ phần, tương đương 93.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: thông qua kết quả hoạt động của công ty trong năm 2023, kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong đại hội, Ông Trần Phước Hồng- Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng khai thác dịch vụ Depot container, Kho CFS, Kho ngoại quan và vận tải bằng xe đầu kéo giúp Công ty bám sát theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Và cũng bước đầu mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cách thức sử dụng vốn, …

Đoàn chủ tịch thảo luận đưa ra các định hướng chiến lược công ty cho năm 2024.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo Giám đốc Công ty – Ông Trần Phước Hồng, năm 2023 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu trước thuế đạt 219,5 tỷ đồng vượt so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 9.5 tỷ vượt so với kế hoạch đề ra, chia cổ tức là 10% trên vốn điều lệ. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

Năm 2024, Danalog đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty phải tập trung chuyển đổi số và số hoá, củng cố nhân sự, áp dụng các công nghệ phần mềm mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu sắp đến.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Danalog trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Danalog và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
Website: danalog.com.vn