ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Vào lúc 8h00 ngày 26/04/2022, Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog) đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện của Công ty cổ phần Container Việt Nam và các cổ đông của công ty.
Đại hội có sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 3.970.929 cổ phần, tương đương 92,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo hoạt động của BKS.
 
 
Trong đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Trần Lê Tuấn báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2021. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng khai thác dịch vụ Depot container, Kho CFS, Kho ngoại quan và vận tải bằng xe đầu kéo giúp Công ty bám sát theo các chỉ tiểu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Và cũng bước đầu mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cách thức sử dụng vốn, …
 
 
Đoàn chủ tịch thảo luận đưa ra các định hướng chiến lược công ty cho năm 2022.
 
 
Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo Giám đốc Công ty – Ông Trần Phước Hồng, năm 2021 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu trước thuế đạt 218,9 tỷ đồng vượt so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế đạt 11,7 tỷ vượt so với kế hoạch đề ra, chia cổ tức là 15% trên vốn điều lệ. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.
 
 
Năm 2022, Danalog đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 222 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức không quá 15% trên vốn điều lệ 43,1 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty phải tập trung chuyển đổi số, củng cố nhân sự, áp dụng các công nghệ phần mềm mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu sắp đến.
 
 
Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Danalog trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Danalog và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.
 
 

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
Website: danalog.com.vn